ÁČKO - REALITNÍ KANCELÁŘ PROSTĚJOV, REALITY NA PROSTĚJOVSKU

Adresa: Áčko reality s.r.o.SNP 9/6, 796 07 Držovice
Tel.: 777 96 20 27
e-mail: acko@ackoreality.cz
IČO: 28353374
Adresa:
Áčko reality s.r.o.
SNP 9/6,
796 07 Prostějov - Držovice
IČO: 28353374
Tel.:+420 777 962 027
e-mail:
acko@ackoreality.cz
ukaž na mapě

Kontaktní osoba:
Mgr. Zuzana Hlahůlková

Daňové povinnosti

Daňové povinnosti při prodeji nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti

Poplatník daně z převodu nemovitosti je

 • převodce (prodávající), nabyvatel je v tomto případě ručitelem
 • oprávněný z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni
 • převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí (směnná smlouva), převodce i nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně

Dle nové právní úpravy, platné od 1.1.2004, je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti nejpozději do konce třetího měsíce v němž

 • byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí
 • nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí
 • nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla poplatníkovi doručena jiná listina, kterými se potvrzují vlastnické vztahy k nemovitosti

V těchto případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem je poplatník povinen v daňovém přiznání si daň z převodu nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit. Sazba daně z převodu nemovitosti činní 3% základu daně.

 

Povinnou přílohou daňového přiznání je

 • ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují vlastnické vztahy k nemovitosti
 • znalecký posudek o ceně zjištěné podle oceňovacího předpisu

Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň v daném termínu, vystavuje se sankci v podobě penále na dani z převodu nemovitosti popř. možnosti zvýšení daně až o 10%.

Daň z převodu nemovitosti se neplatí pouze u převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu, v tomto případě se jedná o převod obchodního podílu.

Daň z příjmu

Poplatník daně z příjmu je

 • převodce členských práv a povinností k družstevnímu bytu v případě, že doba mezi nabytím a převodem členských práv je kratší než 5 let
 • převodce při prodeji rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště kratší dobu než 2 roky bezprostředně před prodejem
 • převodce při prodeji nemovitostí, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku
 • převodce při prodeji nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5-ti let

Osvobození od daně z příjmu

 • převodce členských práv a povinností k družstevnímu bytu v případě, že doba mezi nabytím a převodem členských práv je delší než 5 let
 • převodce při prodeji rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem
 • převodce při prodeji nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5-ti let
 • převodce při prodeji nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba 5-ti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zustavitele. Toto neplatí v případě při prodeji nemovitostí, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do 5 let od jeho vyřazení z obchodního majetku

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmu nejpozději do konce března roku následujícího a v tomto termínu i daň zaplatit. Sazba daně činí 15 - 32%.

© 2004 | Vytvořil OhaRa

reklama